Požární ochrana

Image courtesy of Giovanni Sades at FreeDigitalPhotos.net- dle platného zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, přičemž mandatář bude zejména:

1.      Provádět vstupní a periodická školení z oblasti požární ochrany, zaměstnanců a vstupní a periodická školení vedoucích zaměstnanců.

2.      Plnit úkoly z výše uvedené oblasti v souladu s platnými zákony, vyhláškami, předpisy a normami a zajišťovat tak komplexně výše uvedenou oblast.

3.      Zpracovávat dokumentaci požární ochrany dle § 15 zákona č. 133/1985 Sb.

4.      Zastupovat na základě této mandátní smlouvy mandanta při jednání s nadřízenými orgány (HZS – státní požární dozor).

5.      Vést potřebnou dokumentaci požární ochrany vyplývající z činnosti mandanta a průběžně ji aktualizovat dle platných právních předpisů.

6.      Na základě zákonů, vyhlášek, norem a předpisů provádět preventivní prohlídky na úseku požární ochrany, a to ve všech objektech ve vlastnictví mandanta, které mu byly zpřístupněny. Při zjištění nedostatků, informovat mandanta, např. formou písemného zápisu o závadách s návrhem na jejich okamžité odstranění.

7.      Předkládat mandantovi, návrhy na opatření, které vyplynou z kontrolní činnosti v rámci požární ochrany.

8.      Na základě zvláštní úhrady zpracovávat nebo zajišťovat zpracování požárně‑bezpečnostního řešení staveb (požární zprávy pro stavební povolení, změnu užívání objektu atd.), včetně vyjádření ze strany HZS.

9.      Provádět a zodpovídat za kontroly, periodické a tlakové zkoušky přenosných hasících přístrojů, kontroly vnitřních a vnějších hydrantů (třetí osobou).

10.  Zajišťovat, na základě dohody, dodávku a instalaci nových přenosných hasících přístrojů, vnitřních nástěnných hydrantů, a to na základě odborného posouzení druhu, počtu a místa umístění.

11.  Zajišťovat dodávky a instalaci bezpečnostního značení na fotoluminiscenčních fóliích, dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ale i ostatních bezpečnostních značek, symbolů a pokynů.

12.  Zajišťovat na základě objednávky specializovaný maloobchod (PHP, H, požární krabičky k únikovým východům, označení schodových stupňů, skříňky pro hasící přístroje, rámečky pro dokumentaci požární ochrany a požární plány, bezpečnostní značky, hydrantové hadice atd.)