Odpadové hospodářství

Image courtesy of zirconicusso at FreeDigitalPhotos.net

- na poli odpadového hospodářství, dle platné legislativy, provádíme:

1.      Zjištění stávajícího stavu odpadového hospodářství mandatářem, na základě informací od mandanta a po důkladném vlastním prověření technologií a chodu Fy.

2.      Zpracování náležitostí dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 381 a 383/2001 Sb., k zavedení evidence odpadu v odpadovém hospodářství včetně určení uložení odpadu a jeho značení (evidenční listy, identifikační listy, nejlevnější způsob likvidace atd.)

3.      Zastupování mandanta v jednání ve věci nakládání s odpady dle náležitostí zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a prováděcích vyhlášek s nadřízenými orgány.

4.      Zastupování mandanta při vyřizování náležitostí dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech na pověřených obcích.

5.      Vlastní vedení evidence vzniků a nakládání odpadů. Analýza daného skutečného stavu, připomínky k zjištěným skutečnostem. Kontroly plnění stanovených opatření.

6.      Vypracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady mandanta pro pověřenou obec.