Bezpečnost práce

1.      Provádíme vstupní a periodická školení z oblasti BOZP zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců..

Image courtesy of graur razvan ionut at FreeDigitalPhotos.net2.      Plníme úkoly na úseku BOZP v souladu s platnými vyhláškami, předpisy a normami, zajišťujeme tak komplexně úsek BOZP.

3.      Provádíme sepisování pracovních úrazů zaměstnanců, provádíme jejich odborné posuzování a zajišťujeme odesílání na nadřízené orgány dle platných zákonů, předpisů a vyhlášek.

4.      Provádíme sepisování dokladů o odškodnění pracovních úrazů.

5.      Zpracováváme bezpečnostní předpisy, vyhlášky, řády a směrnice pro provoz na všech úsecích mandanta v oblasti BOZP.

6.      Vyhledáváme, posuzujeme a zpracováváme rizika při činnosti mandanta, dle § 102 zákoníku práce.

7.      Zastupujeme na základě této mandátní smlouvy mandanta na jednáních s nadřízenými orgány v oblasti BOZP (např. OIP, ITI).

8.      Vedeme potřebnou dokumentaci BOZP vyplývající z činnosti mandanta a průběžně ji aktualizujeme dle platných právních předpisů.

9.      Zpracováváme vstupní základní dokumentaci BOZP, a to nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy.

10.  Na základě zákonů, vyhlášek, norem a předpisů provádíme preventivní kontroly na úseku BOZP, včetně písemného zápisu s návrhem na odstranění a následnou kontrolu splnění odstraněných nedostatků.

11.  Předkládáme mandantovi, návrhy na opatření, které vyplynou z kontrolní činnosti v rámci BOZP.

12.  Při závažných rozhodnutích v rámci BOZP předem provedeme konzultaci s mandantem, včetně písemného zápisu.